content top

Теми анкетних опитувань із курсу «Соціологія сім’ї та молоді»

1. Шкідливі звички студентської молоді.
2. Ступінь задоволення рівнем економічного життя студентів ЧНУ ім. Б. Хмельницького.
3. Залежність успішності навчання від місця проживання студентів ЧНУ ім. Б. Хмельницького.
4. Ставлення студентів ЧНУ ім. Б. Хмельницького до створення родини в період навчання у ВНЗ.
5. Участь студентської молоді у благодійних заходах.
6. Психологічний клімат у студентській групі.
7. Насильство в родині.
8. Аборти: за і проти.
9. Ставлення студентської молоді ЧНУ ім. Б. Хмельницького до співжиття.
10. Субкультури та їхня роль у житті молодої людини.
11. Повні та неповні родини як агенти первинної соціалізації особистості очима студентів ЧНУ ім. Б. Хмельницького.
12. Проблема якості навчання. Опитування серед студентів ЧНУ ім. Б. Хмельницького.
13. Очікування від майбутнього.
14. Раннє батьківство.
15. Проблема організації дозвілля студентської молоді.
16. Ціннісні орієнтації студентської молоді.

Далее

Соціологія сім’ї, молоді та молодіжних організацій. Питання до екзамену

1. Об’єкт та предмет соціології сім’ї.
2. Основні періоди розвитку соціології сім’ї як самостійної сфери наукового знання.
3. Перспективи розвитку соціології сім’ї в Україні.
4. Історичні форми шлюбу.
1. Сучасні форми шлюбу.
2. Співвідношення понять шлюбу і родини.
3. Альтернативи родини і шлюбу.
4. Сім’я як найважливіший соціальний інститут.
5. Характеристика родини як соціальної групи. Види сучасної родини та її життєві цикли.
6. Подружня адаптація, типи розподілення ролей у родині (структура родини).
7. Індивідуальні та соціальні функції родини і шлюбу.
8. Родина як інститут соціалізації особистості.
9. Сімейні установки та сценарії.
10. Родина як фактор деструктивного розвитку особистості.
11. Процеси дестабілізації та розпаду шлюбно-сімейних відносин.
12. Кризові періоди в житті родини.
13. Розлучення як соціальний феномен. Етапи розлучення.
14. Матеріальне становище сімей України.

Далее

Філософські проблеми ґендеру та фемінізму: Навчально-методичний посібник

Провідною тематикою курсу «Філософські проблеми ґендеру та фемінізму» є питання співвідношення біологічної статі та її соціокультурного конструкту – ґендеру. Метафізика жіночого та чоловічого, маскулінного та фемінного в якості філософської проблеми сьогодні постає як в межах традиційних різновидів фемінізму, так і на основі ґендерного підходу до вивчення проблеми статі. З філософської точки зору протиріччя між статями почасти містяться в тому, що, з одного боку, відмінності між чоловіками та жінками (з огляду на анатомічні характеристики людського організму) є універсальними та біологічно зумовленими і тому являють собою певну даність, що знайшла своє відображення у чисельних теоріях біодетермінізму та есенціалізму. З іншого боку, маскулінність та фемінність, як психологічні характеристики особистості, зумовлюються здебільшого соціально-культурними чинниками, а значить, можуть бути змінені.

Отже, складність і дискусійність курсу «Філософські проблеми ґендеру та фемінізму» полягає насамперед у тому, що його проблематика постійно звертає пошукача до питання міри співвідношення біологічного та соціального в індивіді, протиставлення природи та культури, визначення сфери та масштабів впливу стихійного і суспільного на формування жіночої та чоловічої особистості. Полеміка посилюється і тим, що психологи, соціологи, філософи, біологи, генетики приходять до парадоксально різних висновків у цьому питанні, ґрунтуючись і відштовхуючись від основних положень наукової галузі, яку вони представляють.

Далее

Історія слов’янської філософії

Головною метою курсу «Історія слов’янської філософії» є ознайомлення студентів філософського відділення освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з оригінальною філософською думкою, що зростає з світоглядних парадигм слов’янського культурного простору. Історія слов’янської філософії розглядається в широкому культурно-історичному та філософському контекстах, що дозволяє осягнути глибинні основи вітчизняної філософської культури та відчути своєрідність спільного для слов’янських народів менталітету.

Завдання курсу полягають у вивченні передумов становлення слов’янської філософії, особливостей і закономірностей історичного розвитку тих філософських традицій, що формуються в межах  єдиного слов’янського простору, а також передбачає детальний розгляд важливих філософських ідей і концепцій.

Далее

Філософські проблеми ґендеру та фемінізму

Метою викладання навчальної дисципліни “Філософські проблеми ґендеру та фемінізму” є допомога студентам у розумінні та засвоєнні основоположних принципів, головних засад ґендерних та феміністичних теорій. Акцентування уваги на формування знань про всебічний розвиток, становлення сучасної особистості та вироблення власної життєвої позиції, відштовхуючись від філософського аналізу нерівноваги, незбалансованості становища жінки й  чоловіка у соціокультурному просторі та їхніх можливостей і шансів у самостворенні, самоствердженні та самореалізації.

Далее

Соціологія молоді

 1. Субкультури в сучасному українському суспільстві як спосіб вираження молоді.
 2. Маргінальні групи та маргінальна особистість.
 3. Проблема уніфікації статей.
 4. Гендерна нерівність: українські реалії.
 5. Гендерна соціалізація особистості. Основні аспекти сексистського та нонсексистського виховання.
 6. Демографічна проблема в Україні: причини та шляхи подолання.
 7. Проблема абортів. Світові та українські реалії.
 8. Співжиття – чи потрібен «пробний» шлюб?
 9. Історія виникнення та розвитку конкубінатних стосунків.
 10. Соціалізація особистості в родині.
 11. Неповна родина: особливості та проблеми.
 12. Родина та соціальні девіації особистості.
 13. Девіантна поведінка та злочинність у молодіжному середовищі.
 14. Особливості соціальної роботи з молодою родиною в сучасній Україні.
 15. Релігійність молоді: тоталітарні та позаконфесійні секти.
 16. Політичний екстремізм у молодіжному середовищі.
Далее

Соціологія: теми доповідей до семінару

 1. Авторитет та репутація: сутність та шляхи формування.
 2. Альтруїстичні самогубства: саті та харакірі.
 3. Безпритульні тварини – як індикатор гуманності суспільства.
 4. Благодійність: добро чи ведмежа послуга?
 5. Види безробіття.
 6. Віртуальне спілкування: позитивні та негативні аспекти.
 7. Гендерна нерівність: українські реалії.
 8. Гендерна соціалізація особистості. Основні аспекти сексистського та нон-сексистського виховання.
 9. Гомосексуальні шлюби: бути чи не бути альтернативі традиційним шлюбам.
 10. Девіантна поведінка і злочинність.
 11. Демографічна проблема в Україні: причини та шляхи подолання.
 12. Евтаназія: всі за і проти. Практика в історії та сучасності.
 13. Етнічність і раса: упередження й дискримінація.
 14. Жіноча полігамія в історії розвитку шлюбно-сімейних відносин.
 15. Жіноче тіло як об’єкт експлуатації засобами масової інформації.
 16. Інтернет-залежність. Тести на виявлення Інтернет-залежної особистості.
 17. Кібуц – сучасний приклад життя у комуні.
 18. Клонування.
 19. Конфліктна модель суспільства Р. Дарендорфа.
 20. Комуна “Онеїда” – історичний приклад життя у комуні.
Далее

Соціологія: питання до заліку та екзамену

 

 1. Статус соціології як науки. Об’єкт і предмет вивчення соціології.
 2. Основні закони і категорії соціології.
 3. Структура соціології та соціологічного знання.
 4. Функції соціології.
 5. Соціологічний реалізм та соціологічний номіналізм.
 6. Зв’язок соціології з іншими науками.
 7. Передумови становлення соціології як самостійної науки (Античність, Середньовіччя, Відродження).
 8. Позитивізм О.Конта.
 9. Соціологічна теорія Г.Спенсера.
 10. Натуралістичні та психологічні школи в соціології ХІХ – початку ХХ ст.
 11. Поняття „ідеальний тип” та теорія соціальної дії  М.Вебера.
 12. Формальна соціологія Г.Зіммеля.
 13. Соціологічна концепція Е.Дюркгейма.
 14. Теорія самогубств Е.Дюркгейма.
 15. Основні напрямки та школи сучасної західної соціології.
 16. Антиеволюціоністська теорія М. Данилевського.
 17. Сутність суб’єктивного методу П. Лаврова.
 18. «Емоційна» психологія Л. Петражицького.
 19. Плюралістична або багатофакторна теорія М. Ковалевського.
 20. Соціологічні погляди І. Мечнікова як представника географічної школи.
Далее

Соціологія родини, молоді та молодіжних організацій

 1. Ритуальні самогубства жінок в різних культурах.
 2. Питання легалізації проституції: за і проти.
 3. Субкультури в сучасному українському суспільстві як спосіб вираження молоді.
 4. Маргінальні групи та маргінальна особистість.
 5. Проблема уніфікації статей: сутність явища та його можливі наслідки.
 6. Гендерна нерівність: українські реалії.
Далее

Загальна соціологія: теми доповідей до семінару

 1. Авторитет та репутація: сутність та шляхи формування.
 2. Альтруїстичні самогубства: саті та харакірі.
 3. Безпритульні тварини – як індикатор гуманності суспільства.
 4. Благодійність: добро чи ведмежа послуга?
 5. Види безробіття.
 6. Віртуальне спілкування: позитивні та негативні аспекти.
 7. Гендерна нерівність: українські реалії.
 8. Гендерна соціалізація особистості. Основні аспекти сексистського та нон-сексистського виховання.
 9. Гомосексуальні шлюби: бути чи не бути альтернативі традиційним шлюбам.
 10. Девіантна поведінка і злочинність.
 11. Демографічна проблема в Україні: причини та шляхи подолання.
 12. Евтаназія: всі за і проти. Практика в історії та сучасності.
 13. Етнічність і раса: упередження й дискримінація.
 14. Жіноча полігамія в історії розвитку шлюбно-сімейних відносин.
 15. Жіноче тіло як об’єкт експлуатації засобами масової інформації.
 16. Інтернет-залежність. Тести на виявлення Інтернет-залежної особистості.
 17. Кібуц – сучасний приклад життя у комуні.
 18. Клонування.
 19. Конфліктна модель суспільства Р. Дарендорфа.
 20. Комуна “Онеїда” – історичний приклад життя в комуні.
 21. Маніпулювання суспільною думкою: основні технології чорного ПР.
Далее
Страница 1 из 212
content top
ВверхВверх