content top

Філософські проблеми ґендеру та фемінізму: Навчально-методичний посібник

Провідною тематикою курсу «Філософські проблеми ґендеру та фемінізму» є питання співвідношення біологічної статі та її соціокультурного конструкту – ґендеру. Метафізика жіночого та чоловічого, маскулінного та фемінного в якості філософської проблеми сьогодні постає як в межах традиційних різновидів фемінізму, так і на основі ґендерного підходу до вивчення проблеми статі. З філософської точки зору протиріччя між статями почасти містяться в тому, що, з одного боку, відмінності між чоловіками та жінками (з огляду на анатомічні характеристики людського організму) є універсальними та біологічно зумовленими і тому являють собою певну даність, що знайшла своє відображення у чисельних теоріях біодетермінізму та есенціалізму. З іншого боку, маскулінність та фемінність, як психологічні характеристики особистості, зумовлюються здебільшого соціально-культурними чинниками, а значить, можуть бути змінені.

Отже, складність і дискусійність курсу «Філософські проблеми ґендеру та фемінізму» полягає насамперед у тому, що його проблематика постійно звертає пошукача до питання міри співвідношення біологічного та соціального в індивіді, протиставлення природи та культури, визначення сфери та масштабів впливу стихійного і суспільного на формування жіночої та чоловічої особистості. Полеміка посилюється і тим, що психологи, соціологи, філософи, біологи, генетики приходять до парадоксально різних висновків у цьому питанні, ґрунтуючись і відштовхуючись від основних положень наукової галузі, яку вони представляють.

Далее

Історія слов’янської філософії

Головною метою курсу «Історія слов’янської філософії» є ознайомлення студентів філософського відділення освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з оригінальною філософською думкою, що зростає з світоглядних парадигм слов’янського культурного простору. Історія слов’янської філософії розглядається в широкому культурно-історичному та філософському контекстах, що дозволяє осягнути глибинні основи вітчизняної філософської культури та відчути своєрідність спільного для слов’янських народів менталітету.

Завдання курсу полягають у вивченні передумов становлення слов’янської філософії, особливостей і закономірностей історичного розвитку тих філософських традицій, що формуються в межах  єдиного слов’янського простору, а також передбачає детальний розгляд важливих філософських ідей і концепцій.

Далее

Філософські проблеми ґендеру та фемінізму

Метою викладання навчальної дисципліни “Філософські проблеми ґендеру та фемінізму” є допомога студентам у розумінні та засвоєнні основоположних принципів, головних засад ґендерних та феміністичних теорій. Акцентування уваги на формування знань про всебічний розвиток, становлення сучасної особистості та вироблення власної життєвої позиції, відштовхуючись від філософського аналізу нерівноваги, незбалансованості становища жінки й  чоловіка у соціокультурному просторі та їхніх можливостей і шансів у самостворенні, самоствердженні та самореалізації.

Далее

Соціологія масових комунікацій

Мета курсу: вивчення функціонування інституту засобів масової комунікації як у ретроспективі, так і в сучасному соціумі, соціологічних методів дослідження даного виду діяльності та формування, у зв’язці із іншими галузевими соціологіями, системного комплексу знань в означеній сфері.

Далее

Соціологія освіти

Мета курсу: формування поглибленого теоретичного та практично орієнтованого уявлення про соціологічні та соціальні аспекти вивчення феномена освіти.

В процесі вивчення курсу студенти повинні знати:

-особливості становлення, розвитку та функціонування системи освіти;

-модернізаційні тенденції системи освіти, особливості її реформування;

-технологію вимірювання якості освіти.

Далее

Соціологія праці та зайнятості

Соціологія праці та зайнятості: навчальна та робоча програми.

Мета курсу: надання студентам основоположних знань з курсу “Соціологія праці та зайнятості”; забезпечення належної підготовки, спрямованої на оволодіння базовими законами, категоріями соціологічного знання у сфері трудової діяльності в контексті їх подальшого використання у професійній практиці.

Далее
content top
ВверхВверх