Провідною тематикою курсу «Філософські проблеми ґендеру та фемінізму» є питання співвідношення біологічної статі та її соціокультурного конструкту – ґендеру. Метафізика жіночого та чоловічого, маскулінного та фемінного в якості філософської проблеми сьогодні постає як в межах традиційних різновидів фемінізму, так і на основі ґендерного підходу до вивчення проблеми статі. З філософської точки зору протиріччя між статями почасти містяться в тому, що, з одного боку, відмінності між чоловіками та жінками (з огляду на анатомічні характеристики людського організму) є універсальними та біологічно зумовленими і тому являють собою певну даність, що знайшла своє відображення у чисельних теоріях біодетермінізму та есенціалізму. З іншого боку, маскулінність та фемінність, як психологічні характеристики особистості, зумовлюються здебільшого соціально-культурними чинниками, а значить, можуть бути змінені.

Отже, складність і дискусійність курсу «Філософські проблеми ґендеру та фемінізму» полягає насамперед у тому, що його проблематика постійно звертає пошукача до питання міри співвідношення біологічного та соціального в індивіді, протиставлення природи та культури, визначення сфери та масштабів впливу стихійного і суспільного на формування жіночої та чоловічої особистості. Полеміка посилюється і тим, що психологи, соціологи, філософи, біологи, генетики приходять до парадоксально різних висновків у цьому питанні, ґрунтуючись і відштовхуючись від основних положень наукової галузі, яку вони представляють.

Поділ індивідів за статями, хоча і має біологічну зумовленість, одночасно має набір власних соціальних конструктів, що означилися у понятті ґендеру. А сам термін «ґендер», увійшовши у науковий оббіг у другій половині минулого століття, частково змістив акцент досліджень з проблеми метафізики статей на проблему нерівного становища жінок та чоловіків, що частково провокувалася сексуальним есенціалізмом, та розширив межі наукового пошуку. Крім того, актуальність запропонованого до вивчення курсу посилюється тим, що сучасні люди як представники та частина культури перебувають у складному процесі – спробі переоцінки та зміни ґендерних ролей і стереотипів.

Мета дисципліни. Курс «Філософські проблеми ґендеру та фемінізму» є важливою ланкою у підготовці студентів (освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр, спеціаліст) у корпусі соціально-філософських дисциплін.

Мета навчального процесу полягає:

 • у допомозі студентам засвоїти основоположні принципи й головні засади ґендерних та феміністичних теорій;
 • у сприянні формуванню знань про всебічний розвиток, становлення сучасної особистості в контексті співвідношення понять «чоловіче» та «жіноче», «фемінне» та «маскулінне», «стать» та «ґендер»;
 • у виробленні власної життєвої позиції, відштовхуючись від соціально-філософського аналізу нерівноваги, незбалансованості становища жінки й чоловіка у сучасному соціальному просторі та їхніх можливостей і шансів у самотворенні, самоствердженні та самореалізації.

 Завдання вивчення дисципліни:

 • сформувати загальне уявлення про зародження, становлення та поширення феміністичних теорій у сучасній філософії;
 • висвітлити основні погляди на проблему співвідношення статей в історії філософії;
 • простежити становлення ґендерної теорії у межах феміністичної філософії та поза нею, висвітлити теоретичні та методологічні проблеми розвитку ґендерних досліджень;
 • охарактеризувати основні філософські аспекти ґендерної ідентичності та ґендерної соціалізації;
 • проаналізувати ґендерний вимір в основних сферах життєдіяльності сучасного українського соціуму.

 Основні знання й вміння

Студенти повинні мати знання про:

 • головні категорії та поняття курсу;
 • історію вітчизняної і зарубіжної феміністичної думки;
 • основні положення ряду спеціальних ґендерних теорій;
 • специфіку ґендерних досліджень.

Студенти повинні вміти:

 • створювати філософський дискурс, відштовхуючись від проблематики курсу;
 • вільно орієнтуватися у понятійно-категоріальному апараті курсу та його основних теоріях.

Міждисциплінарні зв’язки. Курс «Філософські проблеми ґендеру та фемінізму» вивчається після опанування таких базових курсів, як «Філософська антропологія», «Соціальна філософія», «Соціологія», «Психологія», також містить знання з культурології, релігієзнавства, історії філософії, соціології сім’ї та ін.

Шевченко З.В. Філософські проблеми ґендеру та фемінізму: Навчально-методичний посібник. – Черкаси: видавець Чабаненко Ю. А., 2013. – 98 с.

або

Шевченко З.В. Філософські проблеми ґендеру та фемінізму: Навчально-методичний посібник [Електорнний ресурс]. – Режим доступу: http://shpargalka.net.ua/posobiya/filosofski-problemi-%D2%91enderu-ta-feminizmu-navchalno-metodichnij-posibnik.html

Філософські проблеми ґендеру та фемінізму: Навчально-методичний посібник
скачали - 171 раз; формат - doc; размер - 663 Кбайт

Оставить комментарий