1. Статус соціології як науки. Об’єкт і предмет вивчення соціології.
 2. Основні закони і категорії соціології.
 3. Структура соціології та соціологічного знання.
 4. Функції соціології.
 5. Соціологічний реалізм та соціологічний номіналізм.
 6. Зв’язок соціології з іншими науками.
 7. Передумови становлення соціології як самостійної науки (Античність, Середньовіччя, Відродження).
 8. Позитивізм О.Конта.
 9. Соціологічна теорія Г.Спенсера.
 10. Натуралістичні та психологічні школи в соціології ХІХ – початку ХХ ст.
 11. Поняття „ідеальний тип” та теорія соціальної дії  М.Вебера.
 12. Формальна соціологія Г.Зіммеля.
 13. Соціологічна концепція Е.Дюркгейма.
 14. Теорія самогубств Е.Дюркгейма.
 15. Основні напрямки та школи сучасної західної соціології.
 16. Антиеволюціоністська теорія М. Данилевського.
 17. Сутність суб’єктивного методу П. Лаврова.
 18. «Емоційна» психологія Л. Петражицького.
 19. Плюралістична або багатофакторна теорія М. Ковалевського.
 20. Соціологічні погляди І. Мечнікова як представника географічної школи.
 21. Генетична соціологія М. Грушевського.
 22. Теорія соціальних зв’язків С. Дністрянського.
 23. Роль господарства в соціологічній теорії М. Туган-Барановського.
 24. Соціологічні погляди М. Драгоманова.
 25. Сучасні проблеми розвитку соціології в Україні.
 26. Співвідношення понять „природа” і „суспільство”. Основні риси суспільства.
 27. Підходи до типізації суспільств.
 28. Соціальна структура суспільства та її основні елементи.
 29. Соціальний статус.
 30. Соціальна роль.
 31. Соціальні групи, їх характеристика та класифікація.
 32. Соціальний інститут: визначення, класифікація, основні функції.
 33. Соціальна організація.
 34. Теорія соціальної стратифікації.
 35. Методологічні підходи до аналізу соціальної стратифікації.
 36. Соціальна мобільність.
 37. Тенденції зміни соціальної структури українського суспільства в сучасних умовах.
 38. Зміст поняття „соціальний процес”. Основні риси соціального процесу.
 39. Види соціальних процесів.
 40. Соціальний процес підтримання кордонів та процес створення системи зв’язків.
 41. Поняття і сутність соціальної напруги.
 42. Соціальний конфлікт: визначення, основні причини та стадії розвитку.
 43. Конструктивні та деструктивні функції соціальних конфліктів.
 44. Класифікація та діагностика соціальних конфліктів.
 45. Управління соціальними конфліктами: методи розв’язання та стратегії виходу.
 46. Зміст поняття „шлюб”. Форми шлюбу в історії та сучасності.
 47. Співвідношення понять шлюбу та родини. Основні види, ознаки та структура родини.
 48. Основні функції родини і шлюбу.
 49. Альтернативи шлюбу і родини.
 50. Соціалізація особистості: сутність, агенти, етапи.
 51. Опитувальні методи збору первинної соціологічної інформації: загальна характеристика.
 52. Структура анкети. Основні етапи анкетування.
 53. Види запитань в опитувальних методах збору первинної соціологічної інформації.
 54. Соціологічне інтерв’ю: сутність та види.
 55. Соціологічне спостереження: сутність та види.
 56. Зміст, структура та види соціологічного експерименту.
 57. Види документів.
 58. Методи аналізу документів.
 59. Сутність та основні етапи конкретно-соціологічного дослідження (КСД).
 60. Види КСД.
 61. Соціальний моніторинг.
 62. Програма КСД.
 63. Сутність вибіркового методу у соціологічному дослідженні.
 64. Статистичні (вірогідні) методи створення вибірок.
 65. Нестатистичні (цільові) методи створення вибірок.

Оставить комментарий