Мета курсу: вивчення функціонування інституту засобів масової комунікації як у ретроспективі, так і в сучасному соціумі, соціологічних методів дослідження даного виду діяльності та формування, у зв’язці із іншими галузевими соціологіями, системного комплексу знань в означеній сфері.

Курс „Соціологія масових комунікацій” має сприяти формуванню у студентів аналітичного та критичного мислення через залучення до аналізу соціальних процесів масової комунікації в усій їхній багатоманітності. Увага курсу акцентується не тільки на вивченні чітко встановлених методів емпіричних досліджень масової комунікації, але й на теоретико-соціологічній складовій аналізу даного соціального феномену.

Лекційні заняття, на яких висвітлюються основи курсу „Соціологія масових комунікацій”, поєднуються з проведенням семінарських занять. Передбачається підготовка рефератів та доповідей з тем, що вивчаються.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

- основні етапи становлення та особливості функціонування соціального інституту масових комунікацій;

- техніку соціологічних досліджень в області функціонування інституту засобів масової комунікації та методики, за допомогою яких можна отримати уявлення про якісні та кількісні характеристики масово-комунікативної діяльності.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

- самостійно та вільно орієнтуватися у суспільних інформаційних потоках на базі отриманих знань;

- застосовувати соціологічні методи дослідження, а також їх результати, для аналізу, оцінки тенденцій масово-комунікативних процесів, в тому числі їхніх стратегій та діяльності.

Методи навчання: інформаційно-продуктивний, репродуктивний, дослідницький, пошуковий.

Методи оцінювання: співбесіда, перевірка індивідуальної роботи, контрольні роботи, залік.

Методичне забезпечення: конспекти лекцій, робоча та навчальна програми, підручники, наукові статті та монографії.

Ресурси: наукова бібліотека ЧНУ, обласна наукова бібліотека ім. Т.Г. Шевченка, Інтернет (www.nplu.kiev.ua, www.nbuv.gov.ua, www.library.univ.kiev.ua).

СМК
скачали - 265 раз

Оставить комментарий