Мета курсу: формування поглибленого теоретичного та практично орієнтованого уявлення про соціологічні та соціальні аспекти вивчення феномена освіти.

В процесі вивчення курсу студенти повинні знати:

-особливості становлення, розвитку та функціонування системи освіти;

-модернізаційні тенденції системи освіти, особливості її реформування;

-технологію вимірювання якості освіти.

В процесі вивчення курсу студенти повинні вміти:

-вільно орієнтуватися у загальнонаукових та безпосередньо соціологічних категоріях, що становлять предмет вивчення соціології освіти;

-оцінювати якості навчальних досягнень учнів різних освітніх галузей та виявляти чинники, що впливають на якість цих досягнень.

Лекційні заняття, на яких висвітлюються основи курсу „Соціологія освіти”, поєднуються з проведенням семінарських занять. Передбачається підготовка рефератів та доповідей з тем, що вивчаються.

Методи навчання: інформаційно-продуктивний, репродуктивний, дослідницький, пошуковий.

Методи оцінювання: співбесіда, перевірка індивідуальної роботи, контрольні роботи, залік.

Методичне забезпечення: конспекти лекцій, робоча та навчальна програми, підручники, наукові статті та монографії.

Ресурси: наукова бібліотека ЧНУ, обласна наукова бібліотека ім. Т.Г. Шевченка, Інтернет (www.nplu.kiev.ua, www.nbuv.gov.ua, www.library.univ.kiev.ua).

Соціологія освіти
скачали - 165 раз

Оставить комментарий