content top

Нарский И. С. Западноевропейская философия XVII века

В книге подробно анализируются философские и социологические концепции философов XVII в — Ф. Бэкона, Р. Декарта, Т. Гоббса, В. Спинозы, Г. Лейбница. В работе содержатся много новых фактов и обобщений, особенно по теории познания, социологии и отношению мыслителей к религии. Большой раздел о Лейбнице восполняет имеющийся пробел в нашей историко-философской литературе. В книге учтены новейшие источники, советская и зарубежная критическая литература.

Далее

Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII века

В книге подробно рассмотрены философские и социологические воззрения Локка, Беркли, Юма, Ламетри, Дидро, Гольбаха,  Гельвеция. Большое внимание уделено анализу гносеологических воззрений и особенностей их философских концепций человека, а также вопросам преемственности развития материалистических учений и их борьбы против идеализма.
Далее

Антология мировой философии: В четырех томах

Любая наука, стремящаяся к новым творческим результатам, не может быть равнодушной к своему про-шлому, к своей истории. И пожалуй, наибольшая связьсо своим прошлым существует у философской науки,оперирующей понятиями и категориями максимальной общности.
Далее

Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу

Деяка звірина, особливо чорна, напр. чор­на собака, чорний кіт, можуть сильно шкодити лю­дині, бо в них звичайно сидить біс. Коли чорна собака, кіт, лис або заєць перебіжить кому доро­гу, це зла ознака, І не поведеться цій людині. Ко­ли звір кричить, це теж зла ознака, як видно те вже в „Слові о полку Ігореві”. Лисяче брехання чи виття завжди віщує лихо, як це у „Слові”; Лисиці брешуть на черления щити. А вже коли собака виє вночі, то це на нещастя, або й на покійника.

Далее

Лосский Н. История русской философии

Те, кто не питает симпатии к метафизике и религии, заявляют, что в русской истории не было периода, подобного периоду средневековой схоластики, когда вся умственная энергия людей была сосредоточена на разработке системы христианской философии. Они полагают, что в конце XIX и начале XX в. русское общество впервые вступило в ту фазу духовного развития, через которую Европа прошла еще в средние века. Поэтому они считают, что русское общество запоздало в своем развитии. Эти люди не учитывают тот факт, что культура развивается не по прямой восходящей линии, а

по спирали. Верхняя часть спирали содержит процессы, параллельные и подобные процессам, происходящим в низшей ее части, но — вследствие влияния предшествовавшего развития — более совершенные.
Далее

Форми прояву соціально-політичного та етичного індивідуалізму

Переоцінка власних можливостей та здібностей, що була спричинена руйнацією консервативних ідей комунізму та соціалізму, змушує сучасну людину спиратися на власні індивідуальні ресурси, які в свою чергу, підкреслюють автономію особистості, її незалежність та самостійну цінність. Сьогодні індивідуалістичні бажання, прагнення та інтереси краще пояснюють ситуацію, ніж інтереси окремих класів та угруповань, а приватне життя розкриває більший спектр можливостей і містить у собі більше сенсу, ніж програми та форми колективної діяльності.

Далее

Свобода як фундаментальна необхідність людського мислення

В процесі життєдіяльності кожна людина приречена на постійну свободу вибору між тими чи іншими значущими факторами поведінки. Але чи свободна сама людина?

Щоб відповісти на це запитання потрібно зробити деякі зауваження: про що йде мова – про політичне положення чи про внутрішнє самовідчуття? Людина, що обмежена у своїх діях фізично, щонайменше стиснена у власних правах та вчинках. Але її дух може залишатися вільним і незламним. Іншому індивіду ніхто не чинить перешкод, він може розпоряджатися собою. Однак, всупереч щасливим обставинам, він добровільно закріпачує себе.

Далее

Роль соціального виховання в процесі регламентації егоїстичних проявів студентської молоді

В сучасних умовах розвитку людської цивілізації поступово втрачається елемент однозначності у виборі власної орієнтації на загальні духовні та моральні цінності. Соціальний простір стає все більш плюралістичним. Однак, для плюралізму характерні певні негативізми, особливо в аспекті соціального виховання сучасної молоді. Мова йде про пошук власного призначення безпосередньо в людині – в умовах її розвитку [1, 30]. Взаємозв’язок політичних, економічних, соціальних і правових сфер в процесі встановлення українського суспільства не міг не розширити межі прагматизму та  не спровокувати зріст егоїстичних тенденцій особистості [2, 28].

Далее

Методологія аналізу гендерних репрезентацій у культурі

Анатомічні особливості жіночого або чоловічого організму  у більшості випадків від самого народження індивіда зумовлюють його гендер. Гендер, у свою чергу, покликаний репрезентувати стать. У будь-якому соціальному середовищі існують чіткі уявлення про те, як має виглядати представник тієї чи іншої статі. І хоча біологічні відмінності між чоловіками та жінками є прихованими від публічного огляду в повсякденному житті, для члена певного культурного простору не є складністю визначити належність того чи іншого індивіда до певної статі. Категоризація за статтю завдяки соціально-встановленим візуальним стандартам здійснюється на стільки органічно і автоматично, що іноді здається, що вона відбувається на підсвідомому рівні. Однак таке відчуття є помилковим. Усвідомлення факту «виробництва» гендеру відбувається у ситуації «гендерного збою» – у ситуації неможливості атрибутивного визначення статі.

Далее

Історико-філософське осмислення проблеми егоїзму в контексті розвитку наукової думки про особистість та суспільство

Сучасна трансформація системи ціннісних орієнтацій, розширення можливостей самореалізації та вибору цілої множини засобів прояву індивідуальності зумовлюють тенденцію до збільшення різноманітних варіантів соціальної взаємодії, внутрішнього світу людини із зовнішньою фізичною та соціальною реальністю, а також до якісно іншої змістовної наповненості її життя. В умовах зростаючої конкуренції в усіх сферах українського життєбуття формується новий характер людських відносин, набувають вагомості та значущості інші суспільні цінності. Вимальовується портрет вже трансформованої людини, яка впевнено власноруч створює нове суспільство відносно своїм цілям, інтересам та вподобанням.

Далее
Страница 10 из 11««...7891011
content top
ВверхВверх