content top

Брачный контракт

Брачный контракт

Возможность заключать брачные контракты появилась у народов постсоветского пространства только лишь в 1996 году, после внесения изменений в брачное законодательство. До этого момента подобного рода соглашения рассматривались как прагматическое проявление загнивающего Запада, не имеющее ничего общего с любовью и традиционными семейными ценностями. Следует отметить, такая тенденция имеет место быть и сегодня, поэтому говорить о том, что брачные контракты прижились у нас и стали повсеместной практикой, нам еще очень рано.

Чтобы лучше понять, что собой представляет брачный договор, предлагаю обратиться к истории его появления и формам проявления.

Родиной брачных контрактов считает Древний Рим. Именно здесь впервые начали заключать tabulae nuptiales (дословно в переводе с латыни – таблица (табличка) брака или свадьбы). Как правило, это было деловое соглашение между двумя семьями жениха и невесты, которое прописывалось на специальных табличках и зачитывалось вслух на торжественной церемонии бракосочетания.

Брачные договоры существовали и в Древнем Египте. До наших времен сохранились папирусы, датированные первым веком нашей эры, на которых детально описывалось и перечислялось все приданое невесты.

О брачных договорах Древней Руси трудно сказать что либо, но то, что древние славяне активно разводились и делили имущество, остается незыблемым фактом. Даже после принятия Русью христианства, наши предки не моги утихомирить свои брачные и внебрачные страсти. Поэтому отцы Церкви пошли на встречу варварскому народу и разрешили разводы. Так, к примеру, в «Уставе князя Владимира Святославича о десятинах, судах и людях церковных» говорится о том, что церковный суд должен заниматься делами о «роспустах», то есть разводами. Как именно должен был проходить бракоразводный процесс, Владимир Святославич умалчивает.

Далее

Проблема співвідношення понять шлюбу та родини

Відповідь на питання про співвідношення понять «шлюб» та «родина», на перший погляд, може здатися очевидною і простою. Ототожнення цих понять є найпоширенішою помилкою на сьогодні. Як правило, шлюб вважається родиною, а родина за відсутністю шлюбних відносин розглядається не тільки як неповна, але й неповноцінна. Окрім того, актуальність означеної проблематики посилюється існуванням у сучасному соціальному просторі альтернатив шлюбно-сімейним відносинам, наприклад, конкубінату або тривалих гомосексуальних стосунків з одним партнером, які теж визначаються поняттями шлюбу та родини.

Метою даної статті є діахронічий розгляд понять шлюбу та родини, їх компаративний аналіз та проекція на сучасні реалії.

Сучасна наука визначає шлюб як санкціоновані суспільством статеві відносини між чоловіком і жінкою з подальшим встановлення їхніх подружніх, батьківських прав та обов’язків. Родина, в свою чергу, розглядається, з одного боку, як соціальний інститут – історично конкретна система взаємовідносин між подружжям, між батьками та дітьми та, з іншого, як мала соціальна група, члени якої пов’язані шлюбними або родинними відносинами, спільністю побуту, взаємною моральною відповідальністю, соціальна необхідність якої зумовлена потребою суспільства у фізичному та духовному відтворенні населення [6, 66].

Чи є шлюб основою родини? Відповідь на це питання не може бути однозначною, оскільки залежить від аспекту розгляду означених понять.

Далее

Соціальний моніторинг

Соціальний моніторинг - це спеціально організована, розгалужена система безперервного та оперативного отримання, обробки, зберігання та первинного аналізу даних про найактуальніші явища та процеси, що відбуваються в суспільстві.

Здійснення соціального моніторингу є неможливим без теоретичної та технічної складових процесу дослідження, що забезпечують його цілісність та ефективність.

Теоретична база соціального моніторингу повинна включати у себе:

- програму проведення дослідження, яка представляє собою чіткий план збору соціологічної інформації та покликана орієнтувати соціологів у ході дослідження;

- розробку форм представлення інформації, що була отримана в процесі дослідження. Це чіткі вимоги щодо оформлення результатів моніторингу, які можуть бути представлені у вигляді наукових звітів, записок, довідок;

- безпосереднє зберігання отриманої інформації.

Далее

Суб’єктивний метод П.Лаврова

П.Лавров є яскравим представником соціологічної думки Росії кінця 19 століття, а саме одного з її напрямів – народництва. В соціології він відомий тим, що започаткував так званий суб’єктивний метод.

На думку Лаврова, до будь-якого явища мислитель повинен підходити з двох точок зору: по-перше, з точки зору сущого (теоретичної, об’єктивної), по-друге, з точки зору належного (практичної, суб’єктивної). В першому випадку він вивчає явища такими, якими вони є насправді. Він нічого не заперечує та нічого не схвалює – просто спостерігає, досліджує явище, залишаючи всі оцінки осторонь. В цьому полягає основна задача будь-якої науки. В другому випадку він підходить до явищ зовсім по-іншому, маючи певний ідеал цього явища або певну мету.

Далее

Плюралістична (багатофакторна) теорія М. Ковалевського

До кінця XIX ст. у російській соціології стала очевидною неспроможність географічного, біологічного та психологічного напрямів з’ясувати сутність суспільних відносин. Стало очевидним, що при вирішенні складних соціальних проблем не можна спиратися на будь-який один фактор, а необхідно враховувати всю їхню сукупність та складну взаємодію. Так у російській соціології з’явився плюралістичний, або багатофакторний, підхід до вивчення суспільства, виразником якого був видатний російський вчений Максим Ковалевський (1851-1916).

Далее
Страница 3 из 712345...»»
content top
ВверхВверх